Ouders

Pestcoördinator

Wettelijk gezien is het verplicht dat een school één of meer pestcoördinatoren heeft. Op Tweespan zijn dit juf Alja en Theatske.
Wie kan de anti- pestcoördinator inschakelen? Zowel ouders als gepeste leerlingen als leerkrachten, kunnen voor hulp en advies terecht bij de anti- pestcoördinator.

Meer over 'Pestcoördinator'

Plusklas

plusklas

Waarom?
Als een kind snel leert en een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan een kind heel anders denken dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen en dit kan aanpassen, onderpresteren of opvallend gedrag veroorzaken. Het is...

Meer over 'Plusklas'

Leerlingenraad

Notulen leerlingenraad van 8 november 2017

Hallo, ik ben Kyra (groep 8)en ik zit in de leerlingenraad (LLR). In de LLR overleggen we wat we kunnen doen voor de school. lk zit samen met Babs, Fin, Marije, Mikki, Iris, Jasper en Maeve in de LLR. Dit zijn kinderen uit groep vijf, zes, zeven en acht. Maeve is de voorzitter en ik de secretaris.

In de LLR hebben we het dit keer gehad over het schoolplein en wat we daar graag willen. We willen daar graag een pannakooi en een ‘vogelnest’ schommel.
Daar is natuurlijk geld voor nodig en daarom...

Meer over 'Leerlingenraad'

Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Dam, Meerpaal en Tweespan. De...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Inschrijfformulier

Wanneer uw kind bijna vier jaar is, zoekt u een school voor uw kind. Op OBS Tweespan is het de gewoonte dat u naar school belt (0514 - 563303) voor het plannen van een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Als uw indruk na dit gesprek positief is, kunt u vervolgens met de groepsleerkracht een aantal momenten afspreken waarop uw kind met de groep meedraait. U krijgt ook een inschrijfformulier mee. U mag het ook alvast nu downloaden en ingevuld meenemen naar het gesprek. Dit formulier krijgen we graag ondertekend van u terug, om de gegevens...

Meer over 'Inschrijfformulier'

Leerplicht en verlof(aanvraag)

leerplicht

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven als u...

Meer over 'Leerplicht en verlof(aanvraag)'

Ouderraad

or

De ouderraad van onze school bestaat uit acht leden. Deze worden door de ouders zelf gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond voor een periode van drie jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de ouderraad. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn...

Meer over 'Ouderraad'

Sociaal Wijkteam

defryskemarren

Het sociaal wijkteam De Fryske Marren

Sinds 1 januari kunt u in gemeente de Fryske Marren met al uw vragen over zorg, werk en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met u bekijken hoe uw hulpvraag het beste kan worden opgelost. U kunt hierbij...

Meer over 'Sociaal Wijkteam'

Ouderbijdrage

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, omdat het onderwijs in Nederland in principe gratis is. Het ministerie heeft een vergoedingensysteem voor bijvoorbeeld de aanschaf van lemethoden en het onderhoud van de gebouwen. Het ministerie vergoedt echter niet alle uitgaven die we in het belang van kinderen doen. Daarom vragen we van ouder een ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage betalen we extra activiteiten, zoals de schoolreis, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de musical van groep 8, het Paasfeest, het...

Meer over 'Ouderbijdrage'